16.října 2021

začínáme rozžatou  modlitbou a vzpomínkou na JUDr. Jozefa Tótha, příslušníka Střední a Vyšší policejní školy  v Holešově. Zádušní mše začíná v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově v 07.30...

Modlíme se! 

-----------

V noci z 15-16. října 1962 dosáhl VÚ 7374 Holešov již 1.stupně bojové pohotovosti, část útvaru byla připravena opustit posádku a přesunout se do "prostoru rozptýlení". Staršinové skupin "prvního sledu" fasovali pro skupiny výstroj z tzv. NZ (nedotknutelných zásob).. padáková skupiny přebalovala padáky na vysazení z malých výšek bez použití padáků záložních...

Mýtus: 

... skupiny seděly v letadlech připraveny k vysazení do Německa a Francie...(skazky "starých zbrojnošů)... 

Takto žádné akce hloubkového průzkumu nemohly proběhnou; skupina hloubkového průzkumu se nejprve přesouvala do hlubokého týlu ( letiště Tri duby), kdy by proběhla její příprava, dostrojení, přímý úkol. Odtud by teprve byla dopravena na místo bojového nasazení. 

Otázka byla, zda a jak by byly skupiny hloubkového průzkumu nasazeny letouny IL-14, zda s doprovodem stíhačů, či bez nich, kolik by z nich  bylo sestřeleno při cestě k vysazení, kolik při návratu a zda tyto letouny byly vůbec schopny doletět na vzdálenost předpokládaných "akcí" skupin hloubkového průzkumu...

R/1 - v té době jsem byl již zařazen "čerstvě" do funkce  "staršího" průzkumníka a celou akci jsem od vyhlášení 3.stupně, poté 2.stupně a nakonec 1.stupně bojové pohotovosti zažil. Nehledě k tomu, že jsem pomáhal staršinovi roty s přípravou materiálu NZ ( a měl možnost se seznámit, co vlastně v NZ bylo)...

------------

15.října 2021

Pranostika:

O svaté Tereze, mráz na střechu leze...

-------------

V rubrice Magie chutí jsme, pro skvělou letošní úrodu zařadili opět BORŠČ, ruský, tentokráte v režii Zdeňka Polrejcha.

---------------

V rubrice ZDRAVÍ návod, jak zpracovat KDOULI a co o ní vlastně víme... napsala redaktorka paní Anna BUREŠOVÁ R/3

------------

O víkendu v Aktualitách, zejména odpoledne a večer, ( dopoledne střílíme)  najdete další encyklopedické pokračování  JUDAISMU, stručný rozbor učení a jeho odkaz dnešku (Talmud).

---------------

Vzpomeneme i na rok 1962 (" Karibská krize") opravíme některá "tvrzení" "starých zbrojnošů! o událostech oné doby u VÚ 7374 Holešov...

---------------

V rubrice "zbraně" zveřejníme pojednání o tlumičích na střelné, ruční zbraně.. poslal M.M. 

---------------

Co všechno je možné...

Naše redaktorka paní Alena JUŘICOVÁ otevřela 15.10.2021 v 15 hodin 11 minut náš web svvz.cz.

Co se stalo:...byla v pořadí 151 čtenářkou dne...a návštěvnicí pořadí vstupů 521 521 ... zajímavé... 

R/1

11.října 2021 B

Co ještě mnozí křesťané neví?

beit mila v hebrejském překladu : "smlouva obřezání".  Je to židovský náboženský obřad , vítající narozené chlapce (židovské),do svazku mezi Bohem a Izraelem.

Podstatou je rituální obřízka provedená mohelem - v překladu "tím, kdo provádí obřízku". Jde o rodinnou událost, přítomni jsou  i rodinní přátelé. Zakončeno obřadnou hostinou. 

Provedení obřízky je jedním z nejdůležitějších příkazů Tóry.

Co je to Tóra?

Tóra- hebrejský překlad znamená zákon, učení- vzdělanější studenti najdou také : "Chamiša chumšej Tora)- což znamená v hebrejštině "Pět pětin Tóry"....

Křesťané si pro prvních pět knih našli svůj název Pentateuch (pět knih", ale také Pět knih Mojžíšových- najít je můžeme v dobách raného křesťanství.

Zde jsou v dvoujazyčném podání:

hebrejsky:           v evropském podání:

Be rešit -             Genesis

Šemot   -             Exodus

Va -jikra  -           Leviticus

Ba-midvar -         Numeri

Devarim -            Deuteronomium

 

Tóra (ve smyslu Pentateuchu) je základem judaismu. V nauce slovesné má slovo samotný kořen v hebrejském "jara"- česky "učit, ukazovat".

Co v Tóře najdeme a můžeme srovnat s naší Biblí? 

Stvoření světa, příběhy Adama, Noeho, příběhy židovských praotců "Avrahama" (u nás Abraháma),"Jicchaka ( Izáka), Ja´akova (Jákoba, nebo Jakuba, proroka Mojžíše, 613  "micvot" (židovských přikázání ... zřejmě tak Tóra dala základ pozdějšímu "náboženskému právu" (hebrejsky "halacha".

Exkurz: 

Proč se otázkami judaismu a možná okrajově i právu muslimskému v budoucnosti věnujeme?

Čtenáři našich stránek jsou lidem vzdělaným.

Číst stále dokola e-maily s prázdným obsahem, léta kolujícím je stejné, jako denně pít mizerný alkohol. Nakonec  jedinec, možná i skupina zdegeneruje.

Ne každý měl možnost vystudovat vysokou školu s humanitním zaměřením...ale každý má dnes právo zamyslet se nad jevy, kolem nás procházející... a každého z nás se bude týkat- tu kratší, či vzdálenější "budoucnost".

Náboženství různých směrů zde bylo tisíce let před námi. A mnozí, i z naší generace o něm ví, možná někteří ani ne to, že se katolíci modlí "Otče náš"...

Ale,

nikdo není k ničemu nucen, ani naším webem ne.. v rubrice PEL-MEL máme doplňovaný HUMOR. Dvakrát ročně i s hvězdičkou...

R/1

---------------

pokračování